Member Details


# Name Post District City Mobile Photo
1 Baldau Prasad Dewangan Member Raipur Raipur 9827119346
2 Bhisma Dev Yadav Secretory Raipur Raipur 9300641492
3 Dharmendra Chawla Consultant Raipur Raipur 9827158204
4 Guru Nihal Name Raipur Raipur 9827138401
5 Kaushal Singh Rajput Vice President Raipur Raipur 9826355553
6 Manohar Naulani Consultant Raipur Raipur 9827111966
7 Manoj Thakur Name Raipur Raipur 9329108759
8 Moh. Shabbir Hussain Consultant Raipur Raipur 9301931951
9 Mohit Chandrakar Treasurer Raipur Raipur 9329093805
10 R.K. Bakchhee Name Raipur Raipur 9425206210
11 Ram Krishna Panchayati Vice President Raipur Raipur 9617777817
12 Santram Janghel Vice President Raipur Raipur 9406016632
13 Shivram Chandrakar President Raipur Raipur 9425212855