Member Details


# Name Post District City Mobile Photo
1 Baldau Prasad Dewangan Member Raipur Raipur 9827119346
2 Bhisma Dev Yadav Secretory Raipur Raipur 9300641492
3 Dharmendra Chawla Consultant Raipur Raipur 9827158204
4 Guddu Kumar Member Raipur Raipur 9691396165
5 Guru Nihal Name Raipur Raipur 9827138401
6 Kaushal Singh Rajput Vice President Raipur Raipur 9826355553
7 Manohar Naulani Consultant Raipur Raipur 9827111966
8 Manoj Thakur Name Raipur Raipur 9329108759
9 Moh. Shabbir Hussain Consultant Raipur Raipur 9301931951
10 Moh. Shakil Khan Consultant Raipur Raipur 8109912340
11 Mohit Chandrakar Treasurer Raipur Raipur 9329093805
12 R.K. Bakchhee Name Raipur Raipur 9425206210
13 Rajat Sarkar president Balodabazar Baloda Bazar balodabazar 8982618774
14 Rajkumar Harchandani Name Raipur Raipur 8103983407
15 Raju Panjwani Consultant Raipur Raipur 9329755507
16 Ram Krishna Panchayati Vice President Raipur Raipur 9617777817
17 Santram Janghel Vice President Raipur Raipur 9406016632
18 Shivram Chandrakar President Raipur Raipur 9425212855